Tila-arviot

Tila-arviot

Tila-arvion tekeminen alkaa toimistolla karttoihin ja metsäsuunnitelmaan perehtymisellä. Käymme maastossa paikan päällä arvioimassa puustotiedot ja tutustumassa tilaan.  Niiden pohjalta päivitämme tarvittaessa tilasi puustotiedot ja laskemme tila-arvion.

Metsätilakäynti on oiva tilaisuus tutustua metsääsi uusin silmin ja kertoa samalla toiveistasi metsäasiantuntijallemme! Tilakäynnin perusteella saat arvion metsänhakkuutuloista ja metsänhoitotöiden kustannuksista.
Valmis tila-arvio on asiakirja, joka koostuu arviolausunnosta, kuviotiedoista, arvion perusteena käytetyistä hinnastoista sekä kartasta.

Metsänarviointi on välttämätön kiinteistökaupassa

Metsän arvonmäärityksiä tehdään erilaisten taloudellisten päätösten pohjaksi. Tietoa metsän tai puuston arvosta tarvitaan tilakaupoissa, sukupolvenvaihdoksissa, perunkirjoituksessa, perinnönjaossa ja yleensä metsätalouden suunnittelussa.

Punkaharjun Metsäpalvelun kautta saat luotettavan arvioinnin, sillä meillä on hyvä paikallistuntemus sekä metsänarvioinnin ammattitaito. Myöskin puun hintataso ja metsäkiinteistöjen yleinen hintataso on parhaiten tiedossamme.

Arviointikokemus on tärkeä

Useimmat metsän myyntiä suunnittelevat teettävät tänä päivänä arvion metsästään. On tosin sellaisiakin tapauksia, että myyjä ei teetä arviota, jolloin ostajat joutuvat sen tekemään.

Metsänarvioinnissa on tärkeää arvion laatijan hyvä tuntuma metsäkaupan käypään hintatasoon, puun hintoihin sekä kiinteistöjen kysyntä-tarjonta – tilanteeseen. Lisäksi paikallistuntemus on hyvin oleellinen asia.

Metsänarvioinnin kustannukset ovat koko maassa hyvin alhaiset. Niinpä ainakaan arviokustannus ei ole arvioinnin suorittamisen este. Toisaalta toimihenkilöillämme on erinomainen paikallistuntemus, joka helpottaa ja nopeuttaa työn suorittamista. Näin arviointityö on metsänomistajalle edullista.

Summamenetelmä yleisin

Metsäkiinteistön arvonmäärityksessä ns summa-arvomenetelmä on selvästi yleisin siitä huolimatta, että sen tieteelliset perustat ovat melko hatarat.
Arviointi lähtee liikkeelle siitä, että arvioitava alue kuvioidaan eri metsikkökuvioihin ja jokaisesta kuviosta kerätään maastossa tietyt puusto- ja maapohjatiedot talteen. Tärkein kerättävä tieto on tietysti puuston määrä puutavaralajeittain. Sen lisäksi arvioidaan taimikoiden määrä ja laatu arvoineen sekä nuorten metsien odotusarvot ja maapohjan arvo.
Kaikkien edellälueteltujen omaisuusosien arvot lasketaan yhteen ja näin saadaan kiinteistölle ns maksimiarvo.

Maksimiarvon määrittäminen on kuitenkin vain yksi osakokonaisuus arviossa. Sen jälkeen alkaa vasta käyvän kauppahinnan määrittäminen ja siinä arviointikokemus nousee arvoon arvaamattomaan. Käypä kauppahinta saadaan tekemällä ns tukkuvähennys, joka vaihtelee keskimäärin 20-40 prosentin välillä maksimiarvosta.

Tukkuvähennyksen perusteet ovat hyvin moninaiset. Tukkuvähennys on yleensä sitä suurempi, mitä kauempana ovat puun myynnistä saatavat tulot. Vähennys on sitä suurempi, mitä kauempana tiestä palsta on. Vähennys on sitä suurempi, mitä hoitamattomampi metsä on jne.

Arvio vain yksi näkemys

Muita jonkin verran käytettyjä arviointitapoja on mm tuottoarvomenetelmä, jossa metsän arvo määritetään sen tulevan laskennallisen tuoton mukaan. Tämän menetelmän heikkoutena on tuoton määrittämisen vaikeus ja korkokanta, jonka suuruudesta voidaan olla useaa eri mieltä. Korkokantaa vaihtamalla tuottoarvo vaihtelee hyvinkin rajusti.

Muutkin menetelmät ovat käytännössä osoittautuneet kovin vaikeiksi soveltaa käytäntöön, joten summa-arvomenetelmä on jäänyt viime vuosina ainoaksi käyttökelpoiseksi menetelmäksi.

Metsänarvioinnissa on kuitenkin syytä aina muistaa se, että arviointi on aina vain arviomiehen näkemys metsäkiinteistön arvosta. Jollakin toisella henkilöllä voi olla aivan erilainen näkemys asiasta, mikäli hän painottaa eri tavalla joitakin arvioinnin kriteerejä. Metsänarvio ei koskaan ole ”apteekin hinta”, vaan se on arviomiehen näkemys toiminnan pohjaksi.

Esimerkki summa-arvon laskennasta:

Pinta-alaltaan 30 ha:n metsäpalsta. Puustoa noin 1200 m3, josta puolet tukkia. Heti hakattavissa noin puolet puustopääomasta. Kohtuullisen hyviä taimikoita 10 ha. Nuoria kasvatusmetsiä vähän. Hakattava puusto pääasiassa niukkapuustoisissa päätehakkuumetsissä ja vajaatuottoisella kuviolla. Lähimpään metsätiehen rajalta noin 400 m.

Puusto 1200 m³ 40 000 €
Taimikot 10 ha 15 000 €
Odotusarvot 3 500 €  
Maapohjanarvo 30 ha 9 000 €
Maksimiarvo 67 500 €  
Tukkuvähennys 30 % -20 250 €
Käypähinta 47 250 €  

Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV

Kauppatie 24
58500 PUNKAHARJU
+358 50 464 65 00
Y-tunnus: 2044814-4

©2021 Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV. All Rights Reserved.

Search