Metsänomistajana sinulla on toiveita metsäsi suhteen.
Teemme tila-arviot ja metsäsuunnitelmat DigiTapio Oy:n kehittämällä Etapio ForestKIT -järjestelmällä. Metsäsuunnitelman tarkoituksena on antaa tietoa metsänomistajalle tilan metsien käytön mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Metsänomistajalle räätälöidään tila- ja omistajakohtainen kattava tietopaketti puuston määrästä, metsänhoitotöistä ja hakkuumahdollisuuksista.

Metsäsuunnitelman tekemisessä otetaan huomioon metsänomistajan omat toiveet ja tavoitteet, -oli tavoitteena sitten taloudellinen tuotto tai virkistyskäyttö. Laadinnassa noudatetaan hyvän metsänhoidon suosituksia, voimassaolevaa metsälainsäädäntöä sekä metsäsertifioinnin vaatimuksia. Suunnitelma tehdään yleensä seuraavalle kymmenen vuoden ajanjaksolle.

Mahdollisuuksien mukaan metsäsuunnitelman pohja-aineistona käytetään kaukokartoituksella kerättyä kuvioittaista metsävaratietoa tai aikaisempaa metsäsuunnitelman kuvioaineistoa. Maastossa tarkennetaan kuvioittaisella arvioinnilla puustotietoja sekä tarvittaessa muutetaan kuvioiden rajauksia.

Teemme tila-arviot ja metsäsuunnitelmat Etapion kehittämällä ForestKit järjestelmällä. Puustotietojen nykytilan, sekä ennustepuuston laskennassa käytetään Simosol Oy:n toteuttamia laskentoja, jossa tehdään puuston ajantasaistuslaskentaa ja tulevien toimenpiteiden simulointia SIMO-ohjelmistolla. Yksittäisten puiden simuloinnissa käytetään samoja kasvumalleja, kuin Metsäntutkimuslaitoksen MELA-ohjelmistossa. Tukkivähennyksenä käytetään Mehtätalon tukkivähennysmalleja ja metsäkeskus-aluekohtaisia korjauskertoimia. Perustana laskennoille on käyttäjän syöttämät inventointipuustot, jotka kasvatetaan malleilla tähän hetkeen. (Tapio Oy)

Valmis metsäsuunnitelma sisältää seuraavat osat:

  • Kiinteistöjen pinta-alat
  • Kasvupaikat ja puuston kehitysluokat
  • Puuston nykytila ja kehitysennuste seuraavalle 10- ja 20-vuotiskaudelle
  • Arvokkaat elinympäristöt ja luontotiedot kuvioittain, sekä mahdolliset metsätuhot
  • Hakkuumäärät hakkuutavoittain ja kuvioittain, sekä yhteenveto hakkuista
  • Tulot hakkuutavoittain
  • Metsänhoitotyöt kuvioittain