1 Rekisterinpitäjä

Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV (y-tunnus: : 2044814-4)
Kauppatie 24
58500 Punkaharju
Puhelin: 050 464 6500

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jenni Laukkanen
c/o Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV
Puhelin: +358504646504
Sähköposti: jenni.laukkanen@metsat.fi

3 Rekisterin nimi

Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV:n (jäljempänä ” Punkaharjun Metsäpalvelu”) asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asiakkuuteen verrattavissa olevaan muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin, mukaan lukien asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, analysointiin, ja kehittämiseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakassuhteeseen verrattavissa oleva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun rekisteröity antaa tietoja Punkaharjun Metsäpalvelussa työskentelevälle toimihenkilölle tai hyödyntää rekisterinpitäjän palveluita, kuten asettaa hakuvahdin rekisterinpitäjän verkkopalvelussa.

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietotyyppejä:

Perustiedot, kuten

 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi
 • kansalaisuus
 • kieli
 • pankkiyhteys
 • yhteisöä edustettaessa rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot
 • toimeksiannon vastaanottopäivä sekä voimassaoloaika
 • toimeksiantosopimuksen sisältö ja ehdot, kuten välitettävän kohteen suunniteltua markkinointia ja myyntihintaa koskevat ehdot sekä välityspalkkiota koskevat ehdot
 • välitettävää kohdetta koskevat tiedot, kuten omistusta ja saantoa (esim. perintö) sekä mahdollista vuokralaista ja vuokrasuhdetta koskevat tiedot (esim. tieto kohteen vapautumisesta)
 • toimeksiannon antamisen yhteydessä annettavat muut tiedot, jotka ovat tarpeen toimeksiannon täyttämiseksi, kuten tieto siitä, kuinka kauan kohdetta on käytetty vakituisena asuntona ja onko kohdetta käytetty yhteisenä kotina rekisteröidyn aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen kanssa sekä mahdollista avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen purkautumisesta ja ositusta tai omaisuuden erottelua koskevat tiedot
 • toimeksiannon hoitamista koskevat tiedot, kuten rekisterinpitäjän järjestämät näytöt sekä vastaanottamat tarjoukset ja niiden sisältö (esim. osto- tai myyntitarjouksen tekijä sekä tarjouksen ehdot)
 • toimeksiannon mukaista kauppaa tai muuta sopimusta koskevat tiedot, kuten sopijapuolten nimet, sopimuksen kohde, kauppahinta tai vuokran määrä, välityspalkkio ja muut sopimuksen ehdot

Muut asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

 • asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymistiedot
 • Punkaharjun Metsäpalvelun sähköisiä palveluita koskevat rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana tai muu tunnistamista koskeva tieto
 • Punkaharjun Metsäpalvelun palveluiden asiointi- ja käyttötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn palveluihin tuottama sisältö
 • rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot sekä rekisteröidyn selaimen tai muun päätelaitteen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio)
 • rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot, kuten etsittävän asunnon tai kiinteistön hinta-, sijainti- tms. toive tai kotikäyntiä koskeva pyyntö
 • reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet
 • rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita. Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn päätelaitteista evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteyteen kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7 Tietojen luovuttaminen ja siirto

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös muihin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa sekä rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereihin. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta.

Punkaharjun Metsäpalvelu voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8 Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Käyttöoikeudet on rajattu niihin henkilöihin, joille pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on rekisterin käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin työtehtävien hoitamiseksi tarpeen.

9 Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Tietoa evästeiden käytöstä

Tässä evästeiden käyttämistä koskevassa ohjeessa Palvelulla tarkoitetaan Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV:n verkkopalvelua osoitteessa metsat.fi.
Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV hyödyntää ns. evästeitä (”cookies”) Punkaharjun Metsäpalvelun osoitteessa www.metsat.fi julkaisemassa palvelussa (”Palvelu”) seuraavasti.
Käyttäjän päätelaitteelle tallennetaan ajoittain evästeitä Palvelun tekniseksi toteuttamiseksi ja sen sisällön käytön seuraamiseksi sekä käyttäjän tietoturvan parantamiseksi.
Evästeillä kerätään mm. seuraavia tietoja:

 • Mitä Palvelujen osioita olet käyttänyt, milloin ja miten
 • Mitä selainta käytät (kuten Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox, Safari…)
 • Näyttösi resoluution tiedot (kuten 1024 x 768 pikseliä)
 • Käyttöjärjestelmäsi tiedot (kuten Windows 10)
 • Miltä sivulta olet siirtynyt Palveluun
 • Mikä on tietokoneesi IP-osoite (Internet protocol address), joka kertoo, mistä internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaa

Toiseiseksi emme kerää tietoja evästeiden avulla, mutta tulevaisuudessa mahdollisesti keräämme evästeidemme avulla tietoa, jonka perusteella Palvelumme aktivoi käyttäjälle mahdollisuuden käyttää reaaliaikaista viestintämahdollisuutta (chat-palvelua). Kun chat-palvelu on saatavilla, se mahdollistaa käyttäjän viestinnän Punkaharjun Metsäpalvelun edustajan kanssa, jotta Punkaharjun Metsäpalvelu voi reaaliajassa vastata kysymyksiisi sekä välittää tietoa. Kun käytät chat-palvelua, hyväksyt mahdollisten kolmansien osapuolien evästeiden käytön ja palvelun käyttöön liittyvät kolmansien osapuolien ehdot, joihin käyttäjää kehotetaan tutustumaan ennen palvelun käyttöä. Ehdot ovat saatavilla esimerkiksi kolmansien osapuolien verkkosivuilla.

Tulemme mahdollisesti käyttämään Palvelussamme myös kohdennetun mainonnan teknologiaa (retargeting). Tämä tarkoittaa sitä, että voimme mainostaa kumppaneidemme verkkosivuilla niin, että mainoksemme myös muiden yritysten verkkosivuilla ovat relevantteja käyttäjille. Keräämme evästeidemme avulla tietoa, jotta voimme kohdentaa mainonnan sisältöjä paremmin.
Evästeiden välityksellä saatavien tietojen avulla Palvelua kehitetään edelleen käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Punkaharjun Metsäpalvelu hyödyntää evästeiden avulla saatua tilastollista Palvelun kävijämäärien seurannassa. Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Tämä voi kuitenkin rajoittaa koko Palvelun tai sen osien käyttöä.
Evästeiden avulla kerätty tieto on luonteeltaan anonyymia, emmekä yhdistä evästeiden avulla saatavia tietoja henkilötietoihin.

Tietosuoja- ja evästetiedot päivitetty 19.9.2023